Ruelles de Shinjuku

Quartier de Shinjuku
Photographie argentique - Quartier de Shinjuku, Tokyo, Japon.