Shinkansen

Shinkansen
Photographie argentique - Le Shinkansen Kodama en gare de Yurakucho, Tokyo. Japon.