Échoppe de sushi

Echoppe de sushi à Tsukiji
Photographie argentique - Échoppe de sushi à Tsukiji, Tokyo, Japon.